کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : کوروش کمالی
شماره پروانه کارشناسی 4601270004
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی بیمه
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل K.kamali@nkhioe.ir
موبایل 09151866016
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بیمه های اتــومبیل

بیمه های عمر و حوادث و درمان