کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : یحیی رئوف اصلی
شماره پروانه کارشناسی 4602670007
تاریخ شروع کارشناسی 1394/08/05
گروه کارشناسی منابع آب و معادن
رشته کارشناسی مهندسی آب
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل Y.raoof@nkhioe.ir
موبایل 09158268852
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی حقا به ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی دررابطه با انهار،چشمه ها وچاهها