کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : نعمت ا… میرزائی حصاری
شماره پروانه کارشناسی 4601670002
تاریخ شروع کارشناسی 1390/07/19
گروه کارشناسی منابع آب و معادن
رشته کارشناسی مهندسی آب
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل N.mirzaei@nkhioe.ir
موبایل 09153859465
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی حقا به ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی دررابطه با انهار،چشمه ها وچاهها